Działamy!

Statut Stowarzyszenia

  Stowarzyszenie realizuje swoje cele podejmując następujące środki działania:
 1. Organizuje sekcje i szkolenia sportowe, w tym otacza opieka zawodników oraz stwarza dogodne warunki rozwoju sportu.
 2. Dąży do zapewnienia wysokiego poziomu moralnego i sportowego zawodników oraz działaczy.
 3. Organizuje różnego rodzaju zawody i imprezy sportowe oraz bierze udział w państwowym i wewnątrz organizacyjnym systemie zawodów sportowych.
 4. Propaguje rozwój kultury fizycznej i turystyki poprzez aktywne uczestniczenie w realizacji programów środowiskowych, gminnych, powiatowych, wojewódzkich i ogólnopolskich.
 5. Organizuje obozy szkoleniowe dla zawodników.
 6. Zarządza posiadanymi obiektami i urządzeniami sportowymi oraz rekreacyjnymi, dbając o ich rozbudowę, modernizacje, remonty i konserwacje.
 7. Współdziała w zakresie rozwoju dyscyplin sportu oraz form aktywnego wypoczynku z właściwymi instytucjami i organizacjami.
 8. Współpracuje z samorządem lokalnym, związkami zawodowymi, szkołami i instytucjami społecznymi.
 9. Podejmuje inne przedsięwzięcia w celu realizacji działalności statutowej.
 10. Organizacje zbiórek publicznych.
 11. Organizuje wszelkiego rodzaju festyny, imprezy kulturalne z uczestnictwem społeczności z wioski.

Cele Stowarzyszenia

 1. Krzewienie kultury fizycznej i sportu.
 2. Podnoszenie poziomu sportowego dzieci i młodzieży w regionie.
 3. Rywalizacja sportowa.
 4. Upowszechnianie kultury fizycznej na terenach wiejskich.
 5. Ochrona dóbr kultury i tradycji na terenach wiejskich.
 6. Propagowanie dobroczynności i działalności charytatywnej.
 7. Promocja zdrowego stylu życia.
 8. Ekologia i ochrona dziedzictwa przyrodniczego.
 9. Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych.
 10. Organizacje masowych imprez sportowych.
 11. Organizacje wypoczynku dla dzieci i młodzieży.

Lista założycieli

 • Bereziuk Mateusz
 • Bilski Łukasz
 • Brogowska Marta
 • Kandziora Adam
 • Kandziora Kamil
 • Kandziora Tomasz
 • Kandziora Iwona
 • Kisielewski Dariusz
 • Kołtun Daniel
 • Królikowski Marek
 • Luber Piotr
 • Lubera Mateusz
 • Łodziato Krzysztof
 • Majewski Rafał
 • Majewski Patryk
 • Matusiak Łukasz
 • Podorski Andrzej
 • Popek Kamila
 • Popek Dariusz
 • Popławski Zygmunt

Kontakt

Stowarzyszenie Sportowo-Kulturalne „KS Stary Wielisław”
KRS 0000525825
Dariusz Popek
tel. kom. 508 171 875
kswielislaw@gmail.com